ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπάθου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, την  Παρασκευή 27.01.2023.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ!!! ΦΩΤΟ: ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Ο Δήμαρχος  Καρπάθου, έχοντας   υπ’  όψιν:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ ΦΕΚ 87 Α’].
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/13.07.2010 τ.Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
  3. 3.Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102Α’) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές   διατάξεις ως ισχύει.
  4. Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 
  5. Τις επικείμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή των Δωδεκανήσων κατά την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 κυρίως έως τις μεσημβρινές ώρες και την επικινδυνότητα κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους στην επικράτεια του Δήμου Καρπάθου. 
  6. Το υπ΄ αριθμ. 4188/Β/2021 ΦΕΚ «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την αναστολή λειτουργίας, την  Παρασκευή 27.01.2023, όλων των Σχολείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπάθου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητριών και των μαθητών αλλά και  η αποφυγή ατυχημάτων. 

Η παρούσα κοινοποιείται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην Ιστοσελίδα του Δήμου και αποστέλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ευρεία δημοσιότητα. 

                                                  Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

                                                Ιωάννης    Θεμ.    Νισύριος