Με την αριθμ. πρ  ωτ. 4802/24-6-2022 πρόσκληση κλήθηκαν από τον Πρόεδρο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την ειδική συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα «Έγκριση απολογισμού –ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020». Με τα αρ   ιθμ. πρ  ωτ. 4837/27-6-2022 και 4869/27-6-2022 έγγραφα η εταιρία που πραγματοποίησε τον έλεγχο του ισολογισμού του έτους 2020 ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραστεί λόγω φόρτου εργασίας και ζητά τον ορισμό νέας ημερομηνίας για τη συνεδρίαση κατόπιν συνεννόησης πρώτα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος σύμφωνα με τα παραπάνω, ματαίωσε την συνεδρίαση με το αρίθμ. πρώτ. 4984/30-6-2022 πρακτικό. Την ίδια μέρα και χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρία, όπως είχε ζητηθεί και  όπως δόκιμα απαιτείται για την εμπεριστατωμένη συζήτηση του ως άνω κρίσιμου δημοσιονομικού ζητήματος για το Δήμο, ο Πρόεδρος εξέδωσε την αριθμ. πρωτ. 4986/30-06-2022 πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07-07-2022 με αποκλειστικό θέμα «Έγκριση απολογισμού –ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020».

Από τη στιγμή δε που εντελώς καταχρηστικά και με καμία διάθεση συνεργασίας ορίσθηκε ξανά νέα ημερομηνία χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, η εταιρία με το αριθμ. πρωτ. 5075/01-07-2022 έγγραφό της, ενημερώνει τον Πρόεδρο ότι δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στην συνεδρίαση.

Στις 06/07/2022 ο Δήμαρχος απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. 5202 έγγραφο με το οποίο, για τους παραπάνω λόγους, ζητά την ακύρωση της συνεδρίασης και την έκδοση νέας πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία για τη διάφανη παρουσίαση και ανάλυση του υπό έγκριση απολογισμού – ισολογισμού του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω υπάρχει λοιπόν η εύλογη απορία γιατί δεν ακυρώθηκε η συγκεκριμένη συνεδρίαση και γιατί δεν οργανώνεται μία συνεδρίαση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ως προς την παρουσία του φορέα που κατήρτισε τον έλεγχο του ισολογισμού.

Θέλουμε να τονίσουμε, αλλά και να υπενθυμίσουμε για πολλοστή φορά ότι η αρμοδιότητα για την οργάνωση και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αποκλειστικά του Προέδρου, όπου καλείτε επίσης για πολλοστή φορά να τηρήσει και να μην καταστρατηγεί με την επιθετική, μη συνεργατική και απαξιωτική προς όλους συμπεριφορά του, την εύρυθμη
λειτουργία του.

Κάρπαθος, 08 Ιουλίου 2022