Την 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

Γιάννης Θ. Νισύριος, Δήμαρχος Καρπάθου

1.Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού χρήση 2021.

2.Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της προκαταρκτικής λιμενικής μελέτης, της οδικής σύνδεσης, της ακτομηχανικής αναγνώρισης και του ΠΠΠΑ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου.

3.Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Μεσοχωρίου.

4.Αποδοχή πίστωσης για «Ι Α ́ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91,871,20 ευρώ.

5.Αποδοχή πίστωσης εσόδων από εκταμίευση δανείου για την προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας & βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θ. Νισύριος

Πίνακας Αποδεκτών: 1.Δήμαρχος Γεώργιος 2.Νταής Νικόλαος 3. Παραγυιός Εμμανουήλ 4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ