Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, προωθείται δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων.   

Ένα από τα απαραίτητα μέτρα είναι η δημιουργία από τη μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο).   

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται υποχρεωτικά από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Μετά την  αριθ. πρωτ. 7970/16-11-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4)  «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 ,(ΑΔΑ Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) ο Δήμος μας υπέβαλε σχετική πρόταση και εντάχθηκε μεταξύ και άλλων Δήμων της χώρας μας (47 μητροπολιτικών, 93 μεγάλων ηπειρωτικών, 94 μεσαίων ηπειρωτικών και 33 μεγάλων-μεσαίων νησιωτικών), στο πρόγραμμα αυτό με την χρηματοδότηση 100% του ποσού των 24000 ευρώ + ΦΠΑ από το Πράσινο Ταμείο.

Στις 16-09-21, υπεγράφη η σύμβαση με τον Κ. Παπαδημητρίου Παρασκευά πολιτικό μηχανικό, που αφορούσε στην «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Η σχετική πρόταση υπεβλήθη εμπρόθεσμα  από τον ανάδοχο, στην οποία συμπερασματικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εντός των 3 επόμενων ετών, προτείνονται 8 θέσεις στάθμευσης (διπλοί φορτιστές ), στις περιοχές: 

  • Όλυμπο (1)
  • Λευκό (1)
  • Αρκάσα (1) 
  • Αεροδρόμιο (1) 
  • Λακί -Αμμοπή (1)
  • Πηγάδια (2) 
  • Κυρά Παναγιά (1)

Να σημειωθεί δε ότι η παραπάνω πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου με την υπ’ αρίθμ. 38/2022 απόφασή του.

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ θα είναι ένας από τους πρώτους Δήμους που θα υλοποιήσουν την ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας.

Κάρπαθος 24 Μαΐου 2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος