Προς: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακας αποδεκτών).

Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεν. Γραμματέα

Θέμα:Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Την 27Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου),για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:
1.Αποδοχή πίστωσης για «Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε εκτέλεση της αρ. 17783/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 10.660,00 ευρώ.
2.Αποδοχή πίστωσης για «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2022, Β ́ Κατανομή» σε εκτέλεση της αρ. 29922/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 21.320,00 ευρώ.
3.Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Μεσοχωρίου ποσού 349,50 ευρώ.
4.Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Καρπάθου ποσού 345,00 ευρώ.
5.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και ιστών ΔΕ Καρπάθου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Θ. Νισύριος
Πίνακας Αποδεκτών:
1.Δήμαρχος Γεώργιος
2.Νταής Νικόλαος
3. Παραγυιός ΕμμανουήλΙωάννης Θεμ.Νισύριος
4. Πρωτόπαπας Μηνάς

5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ   

6. Τσέρκης Εμμανουήλ