Προς:Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακας αποδεκτών).
Δνση:Οικονομικών Υπηρεσιών.
Γεν.Γραμματέα. 

Θέμα:Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 15η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023» ποσού 60.000,00 ευρώ.

2. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Δ ́κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώ.

3. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «1η, 2η, και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων» ποσού 52.830,00 ευρώ.

4.Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023» ποσού 22.360,00 ευρώ.

5. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2023.

6. Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως, από κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών έως το δημοτικό κτήριο του γηπέδου (5χ5) της Τ.Κ. Μενετών.

7. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Άμμοοπή ́της Τ.Κ. Μενετών μέχρι τα τουριστικά καταλύματα της εταιρείας  ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε .   

8. Επαύξηση ισχύος από 35 KVA της παροχής μ αριθμό 52915146-01 στην περιοχή  ΓΙΑΝΙΟΥ ΑΡΔΑΝΙ .

9. Επέκταση δικτύου ΜΤ καικατασκευή νέουΥ/Σ για την κατασκευή ΦΟΠ κατόπιν αιτήσεως, από επαρχιακή οδό Διαφανίου-Ολύμπου, από την οικία Μπαλασκά Ιωάννη έως την περιοχή Δρόση και την οικία του κ. Λιορεϊση Νικολάου.

10. Έγκριση της απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.».

11. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12.Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΡΤΩΝΑ».

13.Εξειδίκευση Πίστωσης για εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καρπάθου.

14.Αποδοχή ένταξης του  έργου του Δήμου Καρπάθου  με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε.  Καρπάθου Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

15.Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.και  Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 1.476.418,40 € , για την εκτέλεση έργου «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και  Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

16.Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και  την  ανάληψη υποχρέωσης με  απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση αποχετευτικών δικτύων Καρπάθου.

17. Έγκριση πρακτικών 1 και 2 (διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου».

Πίνακας Αποδεκτών:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

1. Δήμαρχος Γεώργιος

2. Νταής Νικόλαος

3. Παραγυιός Εμμανουήλ

4. Πρωτόπαπας Μηνάς

5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

6. Τσέρκης Εμμανουήλ