Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» δια της υπ’ αριθ. 06/ 29-07-2021, θέμα 3 ο , (ΑΔΑ: ΩΥΜΗ46Μ52Μ-8ΗΡ) απόφασής του 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι:

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό µε κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου, ιδιοκτησία του Νοσοκομείου, για τριετή εκμίσθωση με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) έτους με τους ίδιους όρους.

• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6 η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα δώδεκα (12:00) μ.μ.

• Οι προσφορές θα κατατίθενται κλειστές και σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Καρπάθου μέχρι και την Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ..

• Κριτήριο για την τελική επιλογή του μισθωτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Νοσοκομείο βάσει τιμής (υψηλότερη τιμή).

• Πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2245022228, e-mail: ch_kaoukakis@1657.syzefxis.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Καουκάκης Χάρης.

• Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα σχετικά παραρτήματα διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών του ΓΝ Καρπάθου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ

—————————————-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) Διακήρυξη αριθμός : 2 /2021.                                                                 

Το Γενικό Νοσοκομείο- Καρπάθου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αρ. πρωτ.: Γ4β/Γ.Π.οικ.:4468/24-7-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με ΦΕΚ.527 τ.ΥΟΔΔ/17-7-2020 και ΑΔΑ: 9Κ31465ΦΥΟ-6Η8 «Παράλληλη άσκηση καθηκόντων του Διοικητή του ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Ρουμάνη Γρηγόριου και στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

2. Την αριθμ. Γ2α/9317/17/18-3-2019 (ΦΕΚ1092/Τ.β’/02.04.2019) Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

3. Την με αρ. Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας με ΦΕΚ.730/τ. ΥΟΔΔ/14-9-2020 και ΑΔΑ: ΩΙ6Β465ΦΥΟ-9Τ2 «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ Καρπάθου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 (αρμοδιότητες Δ.Σ.) και 8 (αρμοδιότητες Διοικητή) του Ν. 3329/2005.

5. Toν N.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

6. Την υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/Τ.Β’/23-06-2017 Υγειονοµική ∆ιάταξη «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», αρ. 13.2

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/ 1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. η΄ του Π. Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

9. Τον Ν. 4250/ 26-3-2014 Διοικητικές απλουστεύσεις.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ν.4172/2013), η ιδιοχρησιμοποίηση αποτελεί εισόδημα για το φορολογούμενο. Πιο συγκεκριμένα: «Άρθρο 39 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία… Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου».

11. Τον 14.12.2020 υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από την Συμβολαιογράφο κα. Ηλιάδη Άννα για το ακίνητο, ήτοι αντικειμενική αξία: 49.957,03 ευρώ.

12. Τον Ν. 4257/ 2014 αρ. 76 Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των Ο.Τ.Α και των Ν.Π.Δ.Δ αυτών έναντι ανταλλαγμάτων.

13. Την υπ’ αρ. 23/ 21-04-2021 Πράξη Διοικητή με (ΑΔΑ: 95ΥΚ46Μ52Μ-Η1Ξ) για “Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του ΓΝ Καρπάθου”.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου, ιδιοκτησία του Νοσοκομείου, για τριετή εκμίσθωση με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους με τους ίδιους όρους.

ΑΡΘΡΟ 1 : Γενικοί Όροι

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού – Περιγραφή ακινήτου Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση του Κυλικείου του Γ.Ν. Καρπάθου που βρίσκεται στο εσωτερικό χώρο του κτιρίου του Νοσοκομείου με εμβαδόν 21,89m2 και με αυλή 10×4= 40m2, με 2 παγκάκια.

Η εκμίσθωση του κυλικείου περιλαμβάνει και τα παρακάτω (πάγια) περιουσιακά στοιχεία του Γ.Ν.- Καρπάθου:

1. Τραπεζοερμάριο με λεκάνη και θέση για ψύκτη νερού
2. Ψύκτης Νερού
3. Τραπεζοερμάριο με περιστροφικές πόρτες
4. Συρταριέρα με 3 συρτάρια
5. Τραπεζοερμάριο με κάδο απορριμμάτων
6. Τραπεζοερμάριο με περιστροφικές πόρτες
7. Μηχανή Γαλλικού Καφέ
8. Ψυγείο πάγκος 4 θυρών με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
9. Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια
10. Δύο(2) μεταλλικά τραπέζια πελατών
11. Τέσσερίς (4) μεταλλικές καρέκλες πελατών
12. Κάδος σκουπιδιών μεταλλικός
13. Κρεμάστρα ρούχων
14. Πυροσβεστήρας
15. Air Condition μάρκας «SENDO» + Τηλεκοντρόλ
16. Ντουλάπα ξύλινη στο χώρο της αποθήκης.

2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γ.Ν. Καρπάθου τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα συνεδριάσει δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ 212 Α΄) και τους αναφερόμενους στην παρούσα διακήρυξη, το παράρτημα Ι των Ειδικών Όρων Μίσθωσης Κυλικείου και το παράρτημα ΙΙ των Προδιαγραφών Ποιότητας ειδικούς και γενικούς όρους.

3. Παραλαβή τευχών διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και το παράρτημα Ι των Ειδικών Όρων Μίσθωσης Κυλικείου και το παράρτημα ΙΙ των Προδιαγραφών Ποιότητας, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με την διακήρυξη, από το γραφείο προμηθειών του . Γ.Ν. – Καρπάθου.

Άρθρο 2: Διάρκεια Εκμίσθωσης

Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει για διάστημα τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της μίσθωσης για άλλο ένα (1) έτος µε απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/1979.

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του μισθωτή καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε ουσιαστικού όρου της συμφωνητικό από τον μισθωτή ο εκμισθωτής αποκτά δικαίωμα καταγγελίας και λύσεως της μισθώσεως και μπορεί να αξιώσει την έξωση ή την αποβολή του μισθωτή και την απόδοση της χρήσεως του μισθίου καθώς και οποιουδήποτε τρίτου που έλκει από τον μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματος του και την απόδοση στον ίδιο της χρήσεως του μισθίου σύμφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.

Το Νοσοκομείο δικαιούται να κρατήσει την παραπάνω εγγύηση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Νοσοκομείου, η οποία θα προέκυπτε από την παράβαση των όρων της συμφωνητικό.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο του μίσθιου κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 11.00 π.μ. και 14.00 μ.μ.

Μετά την επίσκεψη τους θα παραλαμβάνουν βεβαίωση επίσκεψης, την οποία υποχρεούνται να επισυνάψουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής, ειδάλλως η προσφορά τους θα καταστεί άκυρη.

Άρθρο 3: Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για το ως άνω ακίνητο ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για το πρώτο (1ο) έτος. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.

Η πληρωμή θα γίνεται την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μίσθωσης είτε στο ταμείο του Νοσοκομείου είτε µε έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

Προσφορές σε κατώτερο ποσό από το καθοριζόμενο μίσθωμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ για κάθε μισθωτικό μήνα. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Καταβολή μισθώματος- αναπροσαρμογή μισθώματος- εγγυοδοσία

1. Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου (συν ΟΓΑ) θα καταβάλλεται εντός των πρώτων πέντε ημερών κάθε μισθωτικού μήνα στο ταμείο του Νοσοκομείου, από όπου θα παραλαμβάνει και το αντίστοιχο έγγραφο γραμμάτιο είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό μέσο πληρωμής του εκάστοτε μισθώματος.

2. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος για ολόκληρο τον χρόνο της μισθωτικής περιόδου, έστω και αν δεν χρησιμοποιεί το μίσθιο. Η καταβολή μισθώματος θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα συμπίπτει με την παράδοση του μίσθιού στο μισθωτή, ενώ ο τελευταίος δεν θα έχει ουδεμία αξίωση έναντι του Νοσοκομείου σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του μίσθιου και υπογραφής της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

3. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως.
Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

4. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.

5. Προ της υπογραφής της σύμβασης εκμίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την κατατεθειμένη απ’ αυτόν εγγύηση με νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα, η οποία και παραμένει μέχρι λήξης της μίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 4: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του μισθωτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Νοσοκομείο βάσει τιμής (υψηλότερη τιμή). Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Νοσοκομείου αποφασίζει την κατακύρωση για την εκμίσθωση του κυλικείου ή την επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 715/79.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
1) H τιμή.
2) Η συμφωνία της προσφοράς με του όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης απορρίπτονται.

Άρθρο 5: Δημοσιότητα

Η εισήγηση της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Περίληψη της διακήρυξης έχει σταλεί για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:
1) Διαύγεια
2) Δήμο Καρπάθου.
3) Σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Καρπάθου.
4) Στις ηλεκτρονικές εφημερίδες της Καρπάθου.

Άρθρο 6: Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ίση με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα / τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού (δηλαδή τριακόσια πενήντα ευρώ 350€) η οποία θα πρέπει να περιέχεται στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί στον οριστικό ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικό που θα υπογραφεί, στους δε υπολοίπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προ της υπογραφής της σύμβασης εκμίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την κατατεθειμένη απ’ αυτόν εγγύηση συμμετοχής με νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα, η οποία και παραμένει μέχρι λήξης της μίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών.

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί άτοκα μετά την λήξη του συμφωνητικού εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της συμφωνίας και δεν έχει υποστεί φθορές ή βλάβες ο χώρος ενοικίασης και τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 41 του ΠΔ 715/79.

Άρθρο 7: Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές είναι πρέπει να κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (1ος Όροφος του Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι και την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σήμερα την …………………. οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός το ………………………………. που θα καλείται στο εξής «ο εκμισθωτής» και αφετέρου ο ……………………………………………………………. κάτοικος /που εδρεύει ………………………………………. με ΑΦΜ ………………………. που θα καλείται στο εξής «ο μισθωτής», συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής:

1. ΜΙΣΘΙΟ

Ο εκμισθωτής με το παρόν συμφωνητικό εκμισθώνει στον μισθωτή ένα ακίνητο – κατάστημα, το οποίο κατέχει και νέμεται, και βρίσκεται στο ΓΝ Καρπάθου στη θέση Βρόντη Απερίου Καρπάθου συνολικής επιφάνειας 21,89 m2 και αυλή 10χ4 =40 M2 με 2 παγκάκια. Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής, αρχίζει δε την …../…/2021 και λήγει την …./…./2024 με δικαίωμα παράτασης ενός έτους έπειτα από απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκησης του φορέα οργάνου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/1979.

3. ΜΙΣΘΩΜΑ

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται για τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης (ήτοι από …/…/2021 έως …/…./2024) στο ποσό των ………….. (#…..,….€) ευρώ και στη συνέχεια θα προσαυξάνεται. Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη κάθε μισθωτικού μηνός, είτε στο ταμείο του Νοσοκομείου, είτε στο υπ’ αρ. IBAN ……………………..λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή με την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας. Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν το μίσθωμα απόλυτα εύλογο και ανάλογο με τη μισθωτική αξία του ακινήτου.

Καθυστέρηση πέραν των 5 ημερολογιακών ημερών επισύρει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το καθυστερούμενο μίσθωμα. Επίσης επιφέρει τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες για τον μισθωτή, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Ειδικά για το πρώτο (1ο) μίσθωμα θα πρέπει να καταβληθεί μετά τη λήξη
της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και θα αφορά στις αμέσως επόμενες τριάντα (30) πρώτες ημέρες μίσθωσης.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, ο μισθωτής κατέβαλε σήμερα την υπ’ αριθμ. ……… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………………….. ίση με το συμφωνηθέν μίσθωμα η οποία θα του επιστραφεί μετά την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των προς το Νοσοκομείο υποχρεώσεών του.

5. ΧΡΗΣΗ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο του Νοσοκομείου. Δεν επιτρέπεται στον μισθωτή η μετατροπή της χρήσης του μισθίου, σε οποιαδήποτε άλλη χρήση.

6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει έναν αυτόματο πωλητή (ψυγείο) προϊόντων, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός του Νοσοκομειακού κτιρίου, σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει η τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών του μισθίου για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής, πλην όσων αναφέρονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή, επιτρέπεται στον μισθωτή να επιφέρει διάφορες προσθήκες – τροποποιήσεις ή μεταρρυθμίσεις στο μίσθιο με αποκλειστικά έξοδα του ίδιου. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου, παραμένει προς όφελος αυτού, χωρίς να γεννά κανένα δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή.

Αυτονόητο τυγχάνει ότι, σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση επισκευών ζητήσει ο μισθωτής τυχόν έγγραφα ιδιοκτησίας που κατέχει ο εκμισθωτής (π.χ. πολεοδομική άδεια κ.α.), αυτός υποχρεούται να τα παραδώσει στον μισθωτή.

7. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου διατηρώντας αυτό ευπρεπές και καθαρό και χρησιμοποιώντας το κατά τρόπο που να μην δημιουργεί καμία φθορά ή βλάβη σε αυτό και να μην παρενοχλεί τους λοιπούς περιοίκους ή να θίγει την ησυχία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη αυτών.

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ

Οι λογαριασμού κάθε είδους παροχών κοινής ωφελείας, τα πάσης φύσεως και υπέρ οιουδήποτε τέλη, θα βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο. Τα παραπάνω δεν αφορούν κάθε τέλος, φόρο κλπ που αφορά το μίσθιο ως στοιχείο ακίνητης περιουσίας.

9. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς καμία άλλη όχληση, να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και κάθε άλλης σχετικής με την μίσθωση δαπάνης ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης, παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει μονομερώς την μίσθωση, να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία, και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία από την αθέτηση του συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση που δόθηκε, καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή.

10. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ

Ο εκμισθωτής παραιτείται ρητά από το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης για ιδιόχρηση του μισθίου καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης.

11. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Ο μισθωτής συμφωνεί να διατηρεί με απόλυτη εχεμύθεια, όλα τα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν να περιέλθουν στην κατοχή του, ή την αντίληψη του, κατά την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας και στο διηνεκές και να μην αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

12. ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο εκμισθωτής ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες, να επισκέπτεται το μίσθιο για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του, ή παραβάσεις υγειονομικές και λοιπές σχετικές με την μίσθωση.

Επιπλέον ο εκμισθωτής δικαιούται και ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την επίσκεψη στο μίσθιο τις εργάσιμες ώρες κατά τους τρεις (3) μεν τελευταίους μήνες της μίσθωσης σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εξετάσει αυτό προς μίσθωση.

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε τροποποίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού, όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Ειδικώς για την αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης απαιτείται έγγραφη συμφωνία των εδώ συμβαλλομένων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, συνταγμένη μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της συμβατικής διάρκειας της παρούσας μίσθωσης.

14. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη.

Αν κάποιος όρος του παρόντος συμφωνητικού είναι τώρα ή καταστεί στο μέλλον νομικώς ανίσχυρος ή ανενεργός, τότε θα παραμείνουν σε ισχύ οι λοιποί όροι. Στην θέση του ανενεργούς όρου τα μέρη θα συμφωνήσουν άλλο όρο, νομικώς έγκυρο που θα εξυπηρετεί τον αυτό σκοπό. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και κάθε ένα μέρος έλαβε τουλάχιστον από ένα νομίμως υπογεγραμμένο.

15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κάθε παραβίαση των ως άνω όρων, θα γεννά δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος από μεριάς του εκμισθωτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ / Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Επωνυμία Τράπεζας………………….…………………………………………………………
Κατάστημα………………………………………………………………………………………….
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)
Ημερομηνία Έκδοσης…………………..
ΕURO……………………..…………………..

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου Κάρπαθος Βρόντη Απερίου Τ.Κ. 85700

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ……………………….. ΕΥΡΩ……………..………………………………………….. Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ ……………. για ευρώ …………………………

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός ………….αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) …….……. οδός……………………..… αριθμός……………..ΤΚ………………
β) ……….…. οδός……………………..… αριθμός……………..ΤΚ………………
γ) ………….. οδός……………………..… αριθμός……………..ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} (στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€) ) για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας (αρ. διακήρυξης 2/ 2021) για την ανάδειξη πλειοδότη για την
εκμίσθωση του Κυλικείου του Γ.Ν. Καρπάθου.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… .(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή).

Σημείωση: Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€), το οποίο αποτελεί την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕπωνυμίαΤράπεζας…………..…………………………………………………………………
Κατάστημα………………………………………………………………………………………….
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)
Ημερομηνία Έκδοσης…………………..
ΕURO……………………..…………………..

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου Κάρπαθος Βρόντη Απερίου, Τ.Κ. 85700

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ………………………..ΕΥΡΩ……………..……………………….. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των …….. ΕΥΡΩ
(και ολογράφως) ………………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της Εταιρείας……………………………….. Δ/ΝΣΗ …………………………………………….. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό___________ συμφωνητικό, που υπέγραψε μαζί σας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Νοσοκομείου «ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ» (αρ. Διακήρυξης 1 /2021) και για το ποσόν των ………………. ευρώ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι………………………….
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά (2) μήνες του χρόνου ισχύος της συμφωνητικό).

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σημείωση: Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ισούται με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα.