ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 41 / 08-12-2023

Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια – εγκατάσταση αξονικού τομογράφου καθώς και εργασιών διαμόρφωσης χώρου στο ακτινολογικό εργαστήριο.

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ η προφορική εισήγηση του Διοικητή κ. Στασινόπουλου Βασιλείου, η οποία έχει ως εξής:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣTΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 8052/8-12-2023, σύμφωνα με την οποία ζητείται η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου καθώς και των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου στο ακτινολογικό εργαστήριο, προϋπολογισθείσας αξίας 233.500 δίχως ΦΠΑ.

2. Την υπ΄αρ. πρωτ. 60688/12-10-2023 Απόφαση Επιχορήγησης για εξοπλισμό και υποδομές Νοσοκομείων 2 ης ΥΠΕ. (ΑΔΑ ΨΧ17469Η2Ξ-ΧΧ7)

3. Το γεγονός ότι στελέχη της 2ης ΥΠΕ παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου καθώς και για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.

4. Την ανάγκη αγοράς και εγκατάστασης αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων της Καρπάθου.

Εισηγούμεθα

1. Όπως εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου καθώς και των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου στο ακτινολογικό εργαστήριο, προϋπολογισθείσας αξίας 233.500 δίχως ΦΠΑ, όπως κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.

2. Την άμεση αποστολή της παρούσας στο γραφείο Προμηθειών για την διεκπεραίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα.

4. Την ανάρτηση της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου καθώς και των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου στο ακτινολογικό εργαστήριο, προϋπολογισθείσας αξίας 233.500 δίχως ΦΠΑ, όπως κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.

2. Την άμεση αποστολή της παρούσας στο γραφείο Προμηθειών για την διεκπεραίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

4. Την ανάρτηση της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΤΡΕΛΙΑ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 08 – 12 – 2023

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ