Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Πηγάδια, Κάρπαθος! Φωτό: Πωλ Βιττωρούλης

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18/7/2018 υπομνήματος – αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης Επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση /μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει:

Tην επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120 -150 μ.

Tην κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γααρόνησου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986.

Την κατασκευή κρηπιδώματος 200 μ. στη Βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων όπως αποφασίσθηκε με την 229/24-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.