- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Γεώργιος Πολ. Μηνακάκης: Η προσφορά της Εταιρείας “Keridis Christoforos works” κρίνεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προς τον Νομικό Σύμβουλο Δήμου Καρπάθου κ. Ιωάννη Εμ. Χριστοδουλάκη

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Θ. Νισύριο

[1]

Παροχή νομικής υποστήριξης -γνωμοδότησης

Κύριε Νομικέ Σύμβουλε του Δήμου Καρπάθου

Την 27η Ιουλίου 202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 158/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγηση και αξιολόγηση των προσφορών που  κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της  διαδικασίας διαπραγμάτευσης του αρθ. 32παρ.2β/γ για τη “Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε Καρπάθου”

Η Επιτροπή απαρτίζουν οι Δημοτικοί Υπάλληλοι κ.κ.ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ και ΡΗΓΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο Χρ. Καιρίδης Α.Ε με αρ. πρ. 5766/25.07.2022 είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Καρπάθου.

Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Καιρίδης με δύο υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου Ν. 1599/1988 ΣΤΙ; 25-7-2022 δηλώνει ότι τα 2 προσφερόμενα αποριμματοφόρα οχήματα βρίσκονται σε ακινησία, δεν είναι δεσμευμένα  και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα διαθέτουν άδεια  κυκλοφορίας για τον Δήμο Καρπάθου ( επισυνάπτεται αρχείο).

Η οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας που κατατέθηκε είναι 147.609,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Επισυνάπτεται αρχείο).

Με τον υπ.αρ. πρωτ. 5837/27-7-202 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου απευθυνόμενο προς το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καρπάθου ζητούνται πληροφορίες  σχετικά με την κατάσταση κυκλοφορίας (ακινησίας ή κυκλοφορία)  των 2 προσφερόμενων απορριμματοφόρων ΝΙΤ 9106 κ ΝΙΥ 6491 ( Επισυνάπτεται αρχείο).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε  στα δικαιολογητικά της εν λόγω εταιρείας προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος της  εταιρείας κ. Καιρίδης Κων/νος υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας του Ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αδέσμευτων οχημάτων-ακινησία παραπλανώντας την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προσκομίζοντας άδειες  ακινησίας των οχημάτων ΝΙΤ 9106 κ. ΝΙΥ 6491 με δόλο προκειμένου να εξαπατήσει την αρμόδια Επιτροπή και κατ’ επέκταση την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου.

Με την παραπάνω ενέργεια του η εν λόγω εταιρεία εν μέσω αιχμής της τουριστικής περιόδου έχει φέρει σε δυσμενή κατάσταση τον Δήμο Καρπάθου προκειμένου να εκτελέσει άμεσα το απολύτως αναγκαίο έργο της αποκομιδής  απορριμάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η προσφορά της Εταρείας “KERIDIS CHRISTOFOROS WORKS κρίνεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΕΤΑΙ.

Ο Διαγωνισμός κρίνεται ΑΓΟΝΟΣ

ΑΠΟΡΙΕΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Ο Δήμος Καρπάθου θα πρέπει να κινήσει άμεσα διαδικασίες για κυρώσεις  που απορρέουν εξαιτίας  της ΨΕΥΔΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ κατά  της εταιρείας “KERIDIS CHRISTOFOROS WORKS” για παραπλάνηση, εξαπάτηση κλπ.
  2. Κάθε Διαφορετική ενέργεια θα θεωρηθεί ως Παράβαση Καθήκοντος και Συγκάλυψη;  Παρακαλώ  για την παροχή της νομικής σας υποστήριξης-γνωμοδότησης προκειμένου να προστατευθεί το κύρος και η αξιοπιστία των μελών της Επιτροπής του Δημάρχου Καρπάθου και των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Καρπάθου.   

Ο Προιστάμενος του Τμήματος και Μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Καρπάθου

Γεώργιος Πολ. Μηνακάκης

[2] [3] [4]