Από την αρχή του έτους και αφού επιλύθηκαν σειρά διαδικαστικών και μη ζητημάτων (προμήθεια υλικών, συντηρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εκπαίδευση προσωπικού κ.τ.λ.) εκκίνησε η λειτουργία του χειρουργείου με την πραγματοποίηση τακτικών-προγραμματισμένων επεμβάσεων μικρής βαρύτητας.

Στασινόπουλος Βασίλειος, Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου

*Για την υλοποίηση του παραπάνω καταλυτική ήταν η συμβολή-συνδρομή του ιατρικού (χειρουργικές ειδικότητες και αναισθησιολόγος), του νοσηλευτικού (προϊσταμένη χειρουργικού τμήματος , Δ.Ν.Υ. και εμπλεκόμενοι νοσηλευτές) καθώς και του διοικητικού (γραφείο προμηθειών και οικονομική υπηρεσία) προσωπικού.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η διευθέτηση και άλλων κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται της γενικότερης λειτουργίας του ανωτέρω τμήματος με σκοπό να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Με εκτίμηση,

Στασινόπουλος Βασίλειος
Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου