- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Αύξηση χρηματοδότησης του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα παρατείνεται κατά δύο χρόνια το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου», σύμφωνα με την οποία, ο προϋπολογισμός του έργου, από 6.378.160,50 € αυξάνεται σε 6.605.782,91 € και παρατείνεται η ημερομηνία λήξης από τις 31.12.2018 σε 31.12.2020.

[1]

Γιώργος Χατζημάρκος

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού αφορά στην προσθήκη υποέργων που αφορούν στη σύνδεση του νοσοκομείου με πάροχο τηλεπικοινωνιών, στη κατασκευή κόμβου  σύνδεσης με την επαρχιακή οδό, οδού πρόσβασης και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων του νοσοκομείου.

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

Το νέο νοσοκομείο Καρπάθου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 στον Άξονα Προτεραιότητας  «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με αρχικό προϋπολογισμό 6.069.340,17€.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.