Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης αιρετού και συγκεκριμένα του κ. Ορφανίδη Νικολάου, εκλεγέντος συμβούλου της Κοινότητας Απερίου του Δήμου Καρπάθου στις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019, εξέδωσε στις 4/9/2019 ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΑΠΕΡΙ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

Στην απόφασή του αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 238 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α’/2015).
 3. Το ΠΔ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α’ /27- 12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
 4. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες: 
  «1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.
  2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει αυτοδικαίως.
  Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».
 6. Την υπ’ αριθ. 89/21-08-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ορκωμοσία αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων».
 7. Την αριθμ. 34/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων κάθε συνδυασμού των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και των τακτικών και αναπληρωματικών προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019 στο Δήμο Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε σύμβουλος της Κοινότητας Απερίου ο Ορφανίδης Νικόλαος του Νικολάου.
 8. Την αριθμ. 5980/13.08.2019 έγγραφη πρόσκληση του εκλεγέντος Δημάρχου Ιωάννη Θεμ. Νισύριου για την τέλεση ορκωμοσίας στις 21 Αυγούστου 2019.
 9. Το με αριθ. πρωτ. 6104/22.08.2019 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου με τα οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής.
 10. Το υπ’ αριθ. 6304/02.09.2019 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου στο οποίο αναφέρεται ότι ο Ορφανίδης Νικόλαος του Νικολάου δεν επικαλέστηκε λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και δεν προσήλθε να ορκισθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, παρότι κλήθηκε νομίμως.
 11. Το γεγονός ότι ο κ. Ορφανίδης Νικόλαος δεν αποποιήθηκε την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της δημοτικής περιόδου και δεν έδωσε όρκο κατά την ορκωμοσία της 21ης Αυγούστου 2019, αλλά ούτε και σε αυτήν της 30ης Αυγούστου 2019.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Την αυτοδίκαιη έκπτωση του κ. Ορφανίδη Νικολάου, εκλεγέντος συμβούλου της Κοινότητας Απερίου του Δήμου Καρπάθου στις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας πράξης».

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.