Με απόφαση που υπέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανετέθησαν οι αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα.

Μάνος Νικία Κόνσολας Υφυπουργός Τουρισμού

Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Τουρισμού, Μάνο Κόνσολα, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του άρθρου 20 του π.δ. 127/2017,

β) της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού (άρθρο 2, περ. 4β και άρθρο 5 του π.δ. 127/2017), ως ακολούθως:

βα) της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.),

ββ) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),

βγ) των Σχολών Ξεναγών.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

β) Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.

γ) Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.

δ) Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

ε) Η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

στ) Η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του.

ζ) Η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Τουρισμού.

η) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων

ε) και η) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία.

β) Ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

γ) Η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

δ) Ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.