Στην έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κάσου για την κατασκευή του  έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Σκάφη νήσου Κάσου», στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 30ης  Σεπτεμβρίου 2020.

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου προς Σκάφη στη νήσο Κάσο. Ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος είναι χωματόδρομος, έχει μήκος 2.700μ και μέσο πλάτος 4μ. Σκοπός είναι η ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.

KΑΣΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 282.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι το ποσό των 251.840,18 € από το ΠΔΕ του, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30.659,82 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κάσου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας υλοποίησης του έργου, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύνταξης της διακήρυξης και διενέργειας των διαδικασιών διαγωνισμού.

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.