Από τον Δήμο Καρπάθου σχεδιάζεται η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιωτική εταιρία για μια τετραετία έναντι 3.075.200 ευρώ (768.200 /έτος).

Αυτό προκύπτει από την με αριθμό 367 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού χωρίς να εξηγείται πως προϋπολογίστηκε η δαπάνη η οποία κρίνεται υπερβολικά υψηλή για τα δεδομένα της Καρπάθου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραγόμενα Στερεά Απόβλητα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1, 1κιλά ανά κάτοικο και με βάση 6.500 μόνιμους κατοίκους Αντί αυτού το κόστος αποκομιδής που τον Ιανουάριο προϋπολογίζεται σε 74.000 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση που παρατίθεται αναλυτικά στην απόφαση του Δ.Σ 3/21, εκτινάσσεται αναιτιολόγητα στις 768.200!!! ευρώ το χρόνο, ποσό που υπερβαίνει το σύνολο των εισπραττόμενων δημοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού) γεγονός που οδηγεί μαθηματικά σε διπλασιασμό τους αφού από το νόμο προβλέπεται πως είναι υποχρεωτικό τα ανταποδοτικά τέλη να είναι ισοσκελισμένα.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα 3/21 απόφαση του Δ.Σ τα εισπραχθέντα τέλη ανήλθαν σε 742.626 ευρώ και τα έξοδα καθαρότητας και ηλεκτροφωτισμού σε 777.166 ευρώ και για να μη αυξηθεί το ύψος των δημοτικών τελών το 2021, παρόλο που προβλεπόταν, όπως προαναφέρθηκε, διάθεση μόνο 74.000 ευρώ για την αποκομιδή των απορριμμάτων, χρησιμοποιήθηκαν για την ισοσκέλιση των εξόδων 741.000 ευρώ από τα αδιάθετα υπόλοιπα παρελθουσών χρήσεων.

Αν λοιπόν διατίθενται εφεξής 768.200 ευρώ ετησίως μόνο για την αποκομιδή των ΑΣΑ και με δεδομένο ότι τα αδιάθετα υπόλοιπα της υπηρεσίας εξαντλούνται, νομοτελειακά ο δήμος θα αναγκασθεί να διπλασιάσει τα δημοτικά τέλη για να μπορεί να καλύψει και τις άλλες σχετικές πάγιες ανελαστικές δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αποδοχές προσωπικού, δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού οδών και πλατειών, αγορά και αντικατάσταση λαμπτήρων κλπ), που σύμφωνα με την ίδια εισήγηση ξεπερνούν τις 700.000 το χρόνο.

Με βάση με βεβαιότητα εκτιμάται πως ο Δήμος Καρπάθου θα καταστεί πρωταθλητής ως προς το ύψος των Δημοτικών Τελών ανάμεσα στους Δήμους όλης της Ελλάδας, αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποτρέψει, όπως οφείλει, την ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης, όπως σχεδιάζεται.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ