Με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη ακυρώθηκαν στην συντριπτική πλειοψηφία τους τα μέτρα που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας (τέλη, κοινόχρηστοι χώροι, μισθώματα κλπ), διότι ήταν εκτός ρυθμιστικού πεδίου των Π.Ν.Π.

Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε μερικώς η αριθμ. 22/2020 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου με θέμα «Απαλλαγή καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Κυρά Παναγιά! Φωτό: Art Studio Films Photography-George Economides

Με την απόφαση αυτή, το Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία: «Εγκρίνει την πρόταση του κ. Χρήστου Κατσάνη διαμορφωμένη ως εξής:

  1. Απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, καθώς και από τους λογαριασμούς των εργαζομένων σ αυτές τις επιχειρήσεις.
  2. Απαλλαγή καταβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
  3. Απαλλαγή καταβολής τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
  4. Απαλλαγή μισθωμάτων κυλικείων εντός σχολικών μονάδων αρμοδιότητας των σχολικών επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
  5. Να παραταθεί μέχρι 31-08-2020 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Τα παραπάνω να ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις παραμένουν υποχρεωτικά κλειστές βάσει του νόμου.

Με την επιφύλαξη συμπλήρωσης με ότι ενδεχομένως βρεθεί ότι είναι νομικά εφικτό ή που με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή εγκυκλίους παρασχεθεί η σχετική δυνατότητα.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες και ανταποκρίνονται άμεσα συντονισμένα και στοχευμένα προς περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του covid-19.» η οποία αποτελεί εισήγηση της δημοτικής παράταξης ΑΠΕΚ και πλειοψήφησε αφού τέθηκε σε ψηφοφορία έναντι της εισήγησης της δημοτικής αρχής (με ψήφους 11 έναντι 8).

Κρίθηκε από τον Συντονιστή ότι δεν τηρηθήκαν και δεν εφαρμόστηκαν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.4623/2019. Αρχικώς εξέλειπε το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και επιπρόσθετα μη νομίμως και μη τηρούμενης της διαδικασίας την οποία ο νομοθέτης ορίζει ρητά, εισήχθη προς ψηφοφορία εισήγηση -πρόταση έτερης παράταξης χωρίς να συνοδεύεται από την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

Στο διατακτικό της απόφασης του Συντονιστή αναφέρονται τα εξής:

Αποφασίζουμε

Την μερική επικύρωση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου πλην των:

  1. Απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τους λογαριασμούς παροχής ρεύματος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  2. Απαλλαγή καταβολής τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  3. Απαλλαγή μισθωμάτων κυλικείων εντός σχολικών μονάδων αρμοδιότητας των σχολικών επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και
  4. Παράταση μέχρι 31-08-2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006.