- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την υπ.αρ.743/10-01-2022 ειδική διοικητική προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Kαρπάθου 1) Εμμανουήλ Παραγυού, 2) Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκη και 3) Εμμανουήλ Βασιλαράκη

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 7068/17-02-2022 απόφαση του, απέρριψε ως απαράδεκτη την  υπ.αρ.743/10-01-2022 ειδική διοικητική προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Kαρπάθου 1) Εμμανουήλ Παραγυού, 2) Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκη και 3) Εμμανουήλ Βασιλαράκη με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της υπ. αριθ. 65/18/-12-2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

[1]
Σημειωτέον ότι με την εν λόγω ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο συνεκλήθη μετά από αίτημα είκοσι επτά (27) δημοτών του Δήμου Καρπάθου, με εισηγητή τον Υποναύαρχο Νικόλαο Κανάκη, εγκρίθηκε η από 14-01-2019 πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και αποφασίσθηκε να αποσταλεί αρμοδίως στην ΕΣΑΛ ως εναλλακτική λύση.

[2] [3]