- Καρπαθιακή - http://www.karpathiaki.gr -

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Καρπάθου

Τέσσερις Αντιδήμαρχοι και δύο εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Θεμ. Νισύριου με θητεία διάρκειας ενός (1) έτους (4-9-2019 έως 4-9-2020). Συγκεκριμένα:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος από  την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου κ. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Οικονομικών θεμάτων:

i. Την εποπτεία και ευθύνη όλων των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ενδεικτικά των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων (αποθήκη Δήμου).

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2. Διοικητικών θεμάτων:

3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ: Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου κ. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων – Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

4. Την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.

ΔΗΜΗΤΡHΣ ΖΑΝΑΚΗΣ: Αντιδήμαρχος για την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος.

Αντιδήμαρχος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο κ. Ζανάκης Δημήτριος του Ιωάννη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΕΡΚΗΣ: Αντιδήμαρχος για την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Τσέρκης Εμμανουήλ του Νικολάου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΗΣ: Eντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) για την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου (Διαφανίου).

Ορίζεται  ως εντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Νταής Νικόλαος του Κωνσταντίνου και του ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

  1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας για την Δημοτική Ενότητα Ολύμπου (Διαφανίου) και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
  2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εκεί εγκατεστημένες.
  3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ΔΕ Ολύμπου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΣ: Eντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) για την Ύδρευση – Αποχέτευση και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Βόρεια Κάρπαθο και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ολύμπου (Διαφανίου), Μεσοχωρίου και Σπόων.

Ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Λύκος Νικόλαος του Γεωργίου και του ανατίθεται η εποπτεία και ον συντονισμός των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

  1. Ύδρευσης – αποχέτευσης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Βόρεια Κάρπαθο και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ολύμπου (Διαφανίου), Μεσοχωρίου και Σπόων. Ο ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα πρέπει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συνεργάζεται στενά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου μας κ. Λυριστή Ιωάννη.